CDrama

My Girlfriend is Alien Cdrama Cast, Actors Real Name & Pics

My Girlfriend is an Alien Cdrama cast name includes Li Xi Yuan and Ma Chen Yan. This Chinese drama consists of 2 seasons and is aired in China in 2019. Cdrama My Girlfriend is an Alien actor and character name, pics, age, and story details.

The Cdrama story is a bundle of romance, emotions, comedy, and entertainment. The story revolves around the life of an alien girl named Chai Xiaqi and a handsome businessman named Fang Leng.

My Girlfriend is Alien Cdrama Cast Name

Wan Peng – Chai Xiaoqi 
Thassapak Hu – Fang Leng
Wang You Jun – Fang Lie
Wan Yan Luo – Jiang Shiyi
Zhang Meng – Sister Chai
Shu Ya Xin – Doctor Zhang
Zhao Guan Yu – Assitant Han
Hu Cai Hong – Zhou Siqin
Jia Ze – Chen Mengfei
Fu Sgou Er – Mrs. Zhou
Liu Yi – Zhou Dong
Sun Zi Jun – Na Na

Wan Peng – Chai Xiaoqi 

Thassapak Hu – Fang Leng

My Girlfriend is Alien Cdrama Cast

Read MORE: Meeting You Chinese Drama Cast Name & Photos

FAQs About My Girlfriend an Alien

My Girlfriend is an Alien Hero Name & Age?
The hero’s real name is Thassapak Hsu and he is 31 years old.

My Girlfriend is an Alien heroine name?
The heroine’s real name is Wan Peng and she is 26 years old.

error: Content is protected !!